PALVELUT

OLISIKO AIKA HUOLTAA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ?

klik­kaa täs­tä koko­nais­val­tai­sen ilman­vaih­to­huol­lon esitteeseen

ILMANVAIHTOASENNUS

Asen­nam­me ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mät huo­lel­li­ses­ti niin uudis­ra­ken­nuk­siin kuin sanee­raus­koh­tei­siin­kin. Asen­nus­töis­sä pyrim­me otta­maan huo­mioon jär­jes­tel­män koko elin­kaa­ren ja sen toi­min­nan­ai­kai­sen huollettavuuden.

KANAVISTOJEN ERISTYKSET

Kana­vis­to­jen huo­lel­li­nen eris­tä­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män ener­gia­te­hok­kuu­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Lisäk­si huo­nos­ti eris­tet­ty kana­vis­to voi syn­nyt­tää kon­dens­si­vet­tä, joka saat­taa aiheut­taa kos­teus­vau­rioi­ta raken­tei­siin. Kana­vis­to­jen paloe­ris­tyk­set hidas­ta­vat tuli­pa­lo­jen leviä­mis­tä ilman­vaih­to­ka­na­vien kaut­ta. Meil­tä saat laa­duk­kaan eristystyön.

KANAVISTOJEN PUHDISTUKSET

Suo­ri­tam­me kana­vis­to­jen har­jauk­sia pie­nim­mis­sä koh­teis­sa kuten oma­ko­ti­ta­lot, rivi­ta­lot ja pie­net liikekiinteistöt.

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS- JA SÄÄTÖTYÖT

Vää­rin sää­det­ty yli­pai­nei­nen asun­to pai­naa sisäl­lä ole­vaa ilman­kos­teut­ta raken­tei­siin ja vas­taa­vas­ti lii­an ali­pai­nei­nen asun­to saat­taa vetää kor­vausil­maa ja haju­ja myös siel­tä mis­tä ei pitäi­si. Teem­me ilma­mää­rien mit­tauk­set ja sää­döt huo­lel­li­ses­ti. Toi­mi­tam­me sää­tö­työs­täm­me mit­taus­pöy­tä­kir­jan, jota pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään tule­vis­sa huoltotöissä.

HUOLTO

Meil­tä saat koh­tee­si ilman­vaih­to­jär­jes­tel­män koko­nais­val­tai­sen huol­lon puh­dis­tuk­ses­ta ilma­vir­to­jen mit­tauk­seen ja sää­töön. Suo­dat­ti­mien vaih­dot, puhal­ti­mien kor­jauk­set, uusi­mi­set sekä hih­no­jen ja laa­ke­rei­den vaih­dot kuu­lu­vat myös pal­ve­lui­him­me. Ilman­vaih­toon liit­ty­vien ongel­mien, viko­jen sekä ylei­sen kun­non arvioin­nin saat mei­dän huol­lon yhteydessä.